Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Uczniowie o nietypowym profilu rozwojowym wymagają specjalistycznych oddziaływań, które pozwolą im lepiej funkcjonować w sferze społecznej, emocjonalnej, poznawczej. Istotą tychże oddziaływań jest dostosowanie i indywidualizacja podejścia w procesie terapeutycznym 
i dydaktycznym. To tak, jak z ubraniem szytym na miarę, które w porównaniu do ubrania z sieciówki, wygląda na nas dużo lepiej, ponieważ dostosowane jest do naszych indywidualnych potrzeb 
i preferencji, dedykowane tylko i wyłącznie nam. Takiego właśnie dostosowania potrzebują uczniowie w spektrum autyzmu w szkołach i przedszkolach na poziomie oddziaływań dydaktycznych 
i terapeutycznych Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z ASD (spektrum zaburzeń autystycznych) wymaga ścisłej współpracy nauczycieli i specjalistów skoncentrowanych na osiągnięciu wspólnego celu. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – co to właściwie oznacza? 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PPP) jest jednym z głównych zadań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola/szkoły. W ramach realizacji PPP rozpoznawane są indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także wszystkie czynniki zewnętrzne (środowiskowe), które oddziałują na dziecko. Głównym zadaniem PPP jest zaspokajanie wyżej wymienionych potrzeb w celu wspierania rozwoju dziecka i jego aktywnego udziału w życiu szkoły/przedszkola. 

Dziecko z ASD w mojej klasie – jak zorganizować pomoc? 

Działania nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania PPP dzieciom posiadającym orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego określają rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. 2020 poz. 1280 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz.U. 2020 poz. 1309. 

Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej monitorowanie i ewaluację odpowiedzialny jest dyrektor placówki. Jednym z pierwszych jego zadań jest powołanie Zespołu nauczycieli 
i specjalistów pracujących z danym dzieckiem. Wyznaczany jest również koordynator tegoż Zespołu – zazwyczaj jest nim wychowawca klasy dziecka, ewentualnie inna osoba wyznaczona przez dyrektora. Zespół nauczycieli i specjalistów spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż 2 razy w roku szkolnym. W spotkaniach zespołu uczestniczyć może: 

 • rodzic dziecka/opiekun prawny, 
 • przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej (na wniosek dyrektora), 
 • pomoc nauczyciela (na wniosek dyrektora), 
 • lekarz/psycholog/pedagog/logopeda/inni specjaliści spoza placówki (na wniosek rodzica). 

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne), które dostarczane są przez rodziców do placówki. Orzeczenie to dokument, z którym jako pierwszym nauczyciele i specjaliści powinni się zapoznać i którego treść wpływa na planowanie oddziaływań terapeutycznych. 

WOPFU i IPET 

Po zapoznaniu się z treścią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół sporządza wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). Taka ocena tworzona jest minimum 2 razy w roku szkolnym. Uwzględnia potrzeby rozwojowe, edukacyjne, predyspozycje 
i uzdolnienia ucznia, zakres wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów oraz przyczyny trudności 
i rezultaty działań podejmowanych w zakresie ich przezwyciężenia. 

Diagnoza i wnioski z WOPFU, zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
a także uwzględnienie potrzeb edukacyjno-rozwojowych i możliwości psychofizycznych dziecka stanowią fundament do stworzenia najważniejszego dokumentu – IPETu – indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego. Zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje IPET w ciągu 30 dni od dostarczenia do placówki orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozporządzenie nie określa wzoru tego dokumentu, każda placówka tworzy własny. IPET zostaje opracowany na taki sam okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak, niż na etap edukacyjny. Jest to swoista biblia dla nauczycieli i specjalistów pracujących z danym dzieckiem, bowiem w oparciu o ten dokument organizowana jest cała pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 IPET określa: 

 • zakres i sposób dostosowań wymagań edukacyjnych, 
 • metody i formy pracy z dzieckiem, 
 • działania nauczycieli i specjalistów w ramach zajęć rewalidacyjnych, 
 • wymiar godzin, okres i formy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • zakres współpracy z rodzicami ucznia, 
 • działania wspierające rodziców i zakres współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka, rodziny (PPP, SOSW itp.), 
 • rodzaj i sposób dostosowania warunków kształcenia, z uwzględnieniem wykorzystania technologii wspomagających, 
 • wybrane zajęcia realizowane indywidualnie lub w grupie liczącej maksymalnie pięcioro dzieci. 

Efektywność IPETu ocenia się na podstawie sporządzanych WOPFU i jeśli zachodzi taka potrzeba, dokonuje się jego modyfikacji. 

Etapy pracy w ramach udzielania PPP 

Udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej można podzielić na 3 etapy: 

 1. etap diagnostyczny → diagnoza funkcjonalna, analiza zaleceń z orzeczenia, przeprowadzenie WOPFU, określenie potrzeb dziecka, 
 1. etap teoretyczny/praktyczny → stworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (określenie dostosowania wymagań, współpracy, formy i okresu wsparcia, dostosowania warunków, zajęć rewalidacyjnych), 
 1. etap praktyczny → realizacja zajęć edukacyjnych i terapeutycznych. 

Warto dodać, że na etapie diagnostycznym bardzo ważna jest wyżej wspomniana diagnoza funkcjonalna. Obejmuje ona rozmowę i obserwację dziecka, wywiad z rodzicami, analizę wytworów dziecka, spis jego ulubionych i nielubianych rzeczy oraz opis sposobu wyrażania przez dziecko zgody 
i sprzeciwu. Dzięki diagnozie funkcjonalnej rozpoznajemy możliwości psychofizyczne dziecka, jego potrzeby i mocne strony, które będziemy wykorzystywać w pracy edukacyjno-terapeutycznej. 

Rozporządzenia, wytyczne, WOPFU, IPET, ewaluacja… W morzu wymogów i papierkologii nie można zapomnieć o realnej pracy z dzieckiem. Sukcesy ucznia z ASD to wypadkowa działań wszystkich osób z nim pracujących. Tylko odpowiednia współpraca nauczycieli i specjalistów – zmierzająca do osiągnięcia wspólnych celów – może zapewnić holistyczne wsparcie dla dziecka 
z autyzmem w przedszkolu czy szkole. 

Mogą Cię również zainteresować: