Polityka newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA  

www.mws.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin Usługi Newsletter strony internetowej ​www.mws.pl​ przedstawia ogólne warunki oraz zasady korzystania z usługi informacyjnej realizowanej przez Usługodawcę w sposób nieodpłatny. 
 2. Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin Newslettera”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Newslettera za pośrednictwem strony internetowej ​www.mws.pl​ oraz za pomocą adresów mailowych utworzonych dla tej domeny internetowej. 
 4. Każdy może zapoznać się z Regulaminem Newslettera. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. 
 5. Usługobiorca akceptując Regulamin Newslettera oraz zapisując się do Usługi zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę. 
 6. Informacje podane w Serwisie na temat usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

§ 2. Definicje 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Newsletterze, Usłudze bądź Usłudze Newsletter – oznacza to nieodpłatnie świadczoną drogą elektroniczną usługę, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną wiadomości dotyczące Usługodawcy, w tym informacje handlowe, informacyjne, reklamowe oraz promocyjne, obejmujące w szczególności informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach, 
  2. Usługodawcy – oznacza to ​VIDIS SA, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie​, NIP: ​8992522420​, REGON: ​933038687​, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ​0000360399​, telefon: ​71 338 80 00​, e-mail: ​kontakt@mws.pl​,
  3. Usługobiorcy – oznacza to każdy podmiot korzystający z usługi Newslettera,
  4. Serwisie – oznacza to stronę internetową ​www.mws.pl​,
  5. umowie o świadczeniu usługi – oznacza to Usługę Newslettera,
  6. Konsumencie – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  7. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  8. Ustawie o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  9. Kodeksie cywilnym – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 3. Przedmiot usługi 

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z Usługi Newsletter. 
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o charakterze handlowym, informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym w szczególności informacji dotyczących organizowanych wydarzeń, promocji, rabatów oraz oferty produktów i świadczonych usług, jak również usług i ofert polecanych przez Usługodawcę w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. 
 4. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w  Newsletterze (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).  
 5. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail. 
 6. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach Newslettera wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera. 

§ 4. Zapis i rezygnacja z Newslettera 

 1. Usługobiorca może zapisać się do Usługi Newsletter bezpośrednio na stronie internetowej ​www.mws.pl​. Maile w ramach Usługi Newsletter będą wysyłane z adresu ​​kontakt@mws.pl​​
 2. Usługobiorca w celu zawarcia umowy i zapisania się do Usługi Newsletter: 
  1. w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera oraz imię, a następnie pozostaje zobowiązany do wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości mailowych właśnie w ramach Usługi Newsletter poprzez kliknięcie znajdującego się w tym celu okienka o wyrażeniu zgody na świadczenie Usługi zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu Newslettera oraz Polityki Prywatności Usługodawcy, 
  2. następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera, 
  3. po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy. 
 3. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera każdocześnie będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się. 
 4. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Usługobiorca wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na Newsletter Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili Usługobiorca może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu do Newslettera dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy. Usługodawca nie przewiduje możliwości zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę. 
 5. Usługobiorca może w każdej chwili wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, korzystając z jednej z poniższych opcji:  
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisuję się” – Usługodawca każdorazowo potwierdzi wypisanie Usługobiorcy z Newslettera,  
  2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ​​kontakt@mws.pl​​, 
  3. w formie papierowej na adres pocztowy: VIDIS SA, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie z dopiskiem Portal edukacyjny MWS. 
 6. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linku do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości mailowej z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia Usługi. Wysłanie żądania wypisania z Newslettera w formie papierowej będzie skutkować rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia Usługi z chwilą odebrania przesyłki przez Usługodawcę. 
 7. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Usługobiorcę obowiązków wymaganych przez Regulamin Newslettera. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomości mailowych w ramach Usługi Newsletter. 
 8. W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. 
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia Usługi Newsletter Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do Usługi Newsletter. 

§ 5. Reklamacje 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: ​​​kontakt@mws.pl​​​. 
 2. W reklamacji należy zawrzeć: 
  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację, 
  2. opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze oraz oczekiwania wobec sposobu rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji. 
 4. Usługobiorca, który jest Konsumentem oraz Usługobiorca, który jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Usługobiorca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 5. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.  
 6. Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w przypadku sporu z Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, może m.in.:  
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług,
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą,  
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.  

§ 6. Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona na stronie ​www.mws.pl​. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się w szczególności konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną modernizacją Usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.  
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.  
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je bez żadnych zastrzeżeń.  
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy ​​​kontakt@mws.pl​​​, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.  
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.  
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody. 
 7. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. 
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Newslettera zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.