Gdy dziecko słyszy, ale nie słucha

Gdy dziecko słyszy ale nie słucha - multimediawszkole.pl

Zdarza się, że w grupie przedszkolnej czy klasie mamy dzieci, które wymagają kilkakrotnego powtarzania poleceń – nie słyszą  przebywając w gwarnym pomieszczeniu i mówią zbyt głośno.

To tylko niektóre objawy, które mogą towarzyszyć  Zaburzeniom Przetwarzania Słuchowego (APD). Co to takiego? „To zespół objawów wynikających z zaburzenia pracy zmysłu słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego”1. Oznacza to, że dziecko mimo prawidłowego słuchu zachowuje się jak osoba z niedosłuchem.

Na poprawne przetwarzanie słuchowe składają się:

 • lokalizacja źródła dźwięku,
 • różnicowanie dźwięków (w tym dźwięków mowy),
 • rozpoznawanie wzorców dźwiękowych,
 • analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego,
 • umiejętność rozumienia mowy zniekształconej,
 • umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie)2.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego można stwierdzić, gdy co najmniej jedna z wymienionych wyżej funkcji jest zaburzona.

Dzieci z APD mogą wykazywać takie problemy jak:

 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • duża rozpraszalność słuchowa,
 • rozdrażnienie i agresja,
 • słabsza pamięć słuchowa,
 • męczliwość w trakcie czynności wymagających długotrwałego słuchania,
 • problem z notowaniem w trakcie lekcji,
 • trudności z zapamiętaniem i zrozumieniem długich poleceń,
 • zaburzona intonacja (mowa monotonna lub zbyt głośna, szybka),
 • trudność w nauce wierszy i piosenek, problemy z przeliczaniem, liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, zapamiętaniem dni tygodnia, czy adresów,
 • trudność w rozumieniu mowy w hałasie, szumie np. na sali gimnastycznej, przerwie szkolnej, w dużej grupie,
 • trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy np. p/b lub t/d,
 • trudności z prawidłowym pisaniem, ortografią czy nauką czytania,
 • niska samoocena.

Jeżeli mamy w grupie dzieci, które wykazują takie trudności warto skierować dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu  ewentualnego potwierdzenia APD.

Jako nauczyciele, możemy pomóc dziecku poprzez stworzenie w klasie czy grupie przedszkolnej odpowiednich warunków:

 • dziecko powinno siedzieć w pierwszej ławce naprzeciw nauczyciela, by ograniczyć wpływ rozpraszających bodźców sensorycznych,
 • nauczyciel powinien wspomagać się gestykulacją,
 • polecenia powinny być krótkie, jasne i zrozumiałe,
 • w przypadku dużych problemów z notowaniem w trakcie lekcji, uczeń powinien mieć możliwość nagrywania wypowiedzi na dyktafon,
 • upewnianie się w trakcie zajęć, że dziecko zrozumiało polecenie i zapisało notatkę czy informacje o zadaniu domowym,
 • udzielanie pomocy uczniowi powinno odbywać się w sposób dyskretny, tak by nie obniżać (już i tak) niskiej samooceny,
 • nigdy nie rozmawiać o problemach ucznia przy innych uczniach, nauczycielach w klasie czy na korytarzu szkolnym,
 • dziecko powinno podjąć aktywny trening słuchowy w celu poprawy funkcji słuchowych oraz terapię pedagogiczną i psychologiczną, której celem jest poprawa umiejętności uczenia się i komunikowania.

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego możemy dostrzec już w przedszkolu, kiedy zaczynają uczyć się czytać i przeliczać. Warto już wtedy wprowadzić zabawy rozwijające pamięć, wrażliwość słuchową oraz sekwencyjność i koordynację słuchowo-ruchową.


[1] https://csim.pl/diagnostyka-i-leczenie-zaburzen-przetwarzania-sluchowego/

[2] https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/apd-zaburzenia-przetwarzania-sluchowego

Strony: 1 2

Mogą Cię również zainteresować: