Program „Kto ty jesteś? – Polak mały”  

Minister Edukacji ogłosił nowy program dla przedszkolaków „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Nabór wniosków trwa do 17 lipca 2024 r. 

Kto może składać wnioski w programie? 

1) organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, 

2) instytuty badawcze, 

3) instytucje kultury, 

4) podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, będące podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834).  

Jaki jest cel programu? 

Finansowanie projektów obejmujących działania wspierające system oświaty skierowanych do:  

  1. publicznych i niepublicznych przedszkoli,  
  1. publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 2pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854),  
  1. oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa 2pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854), 

Działania realizowane w ramach programu muszą wykazywać merytoryczną zgodność z jednym z czterech modułów:  

  • Moduł 1 „Odkrywcy świata”
  • Moduł 2 „Kultura dla przedszkola”
  • Moduł 3 pn. „Bezpieczne przedszkolaki”
  • Moduł 4 pn. „Świat w przedszkolu”

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie zaangażowania dzieci w proces edukacji oraz rozwój ich umiejętności kreatywnych, emocjonalno-społecznych oraz logicznego myślenia. 

2. Uatrakcyjnienie wychowania przedszkolnego. 

3. Wszechstronny rozwój dzieci poprzez pobudzenie ich ciekawości świata i rozwijanie umiejętności praktycznych. 

4. Wdrażanie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych i materiałów o charakterze edukacyjnym. 

5. Zaangażowanie dzieci w różnorodne formy działalności kulturalnej, rozwijanie ich umiejętności artystycznych, a także budowanie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej oraz szacunku dla różnorodności. 

6. Zapewnienie dzieciom wiedzy na temat bezpieczeństwa, rozwijanie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz promowanie odpowiedzialnych postaw. 

7. Zwiększenie świadomości dzieci w kwestii różnorodności świata, narodów i kultur,
praw człowieka oraz znaczenia współpracy międzynarodowej.

Jakie wsparcie można otrzymać?  

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu tematycznego wynosi od 20 000 do 500 000 zł. 

Jaki jest harmonogram programu? 

Nabór wniosków: od 26.06.2024 do 17.07.2024 r.  

Realizacja programu: od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż 20.09.2024 do 31.12.2024 r.  

Jak złożyć wniosek? 

Wniosek można złożyć wyłącznie przez stronę internetową: programyedukacyjne.men.gov.pl  

Zasady wnioskowania SPRAWDŹ

Instrukcja dot. składania wniosków przez formularz elektroniczny SPRAWDŹ

Ważne: W ramach programu wnioskodawca może złożyć tylko JEDEN wniosek, który obejmie JEDEN projekt w ramach jednego modułu tematycznego. 

Więcej informacji w komunikacie Ministra Edukacji o ustanowieniu programu „Kto ty jesteś? – Polak mały”