Jak dzisiaj wygląda szkoła wielokulturowa?

Szkoła wielokulturowa dziś

Żyjemy w czasach szybkiej wymiany informacji i mobilności społecznej, co nie pozostaje bez wpływu na szkołę i kształtowanie jej charakteru. O wielokulturowości mówi się na konferencjach, w poradnikach lub przewodnikach metodycznych, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, czym w praktyce jest wielokulturowa szkoła, jakie są jej największe wyzwania i problemy.

Bariera językowa to nie tylko kwestia mowy

Zgodnie z prawem, w polskich szkołach naukę mogą rozpocząć uczniowie, którzy jeszcze nie znają języka, dlatego też na początku mogą oni przeżywać stres i okazywać frustrację. Sytuacja ta jest trudna również dla nauczycieli, szczególnie dla tych, którzy wcześniej nie pracowali z wielokulturową klasą. Szybko orientują się, że metody stosowane w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka nie zawsze sprawdzają się w interakcjach z uczniami cudzoziemskimi. Ci mają prawo do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach językowych, ale należy pamiętać, że efekty nauki nie będą natychmiastowe, ponadto trzeba liczyć się z trudnościami pojawiającymi się zwłaszcza na początku tego procesu. Dzieci często bywają przeciążone zmianami związanymi z migracją i wchodzeniem w nowe otoczenie. Są zmęczone, zdezorientowane, czasem nawet apatyczne i nieskore do współpracy.

Niezbędnym elementem pracy jest indywidualizacja, a więc reagowanie na potrzeby poszczególnych uczniów. Nauczyciel powinien komunikować się z nimi w sposób jasny i zrozumiały. Dobrą techniką jest tworzenie minisłowniczków (pomoce tego typu łatwo znaleźć także na edukacyjnych stronach internetowych), które zawierają podstawowe pojęcia i zwroty, niezbędne w codziennej komunikacji szkolnej. Nie należy stosować języka zawoalowanego lub potocyzmów, ponieważ nowi uczniowie nie będą rozumieć kontekstu ich użycia. Idealnym rozwiązaniem jest współpraca z asystentem kulturowym, ale w wielu szkołach „instytucja” ta (zazwyczaj z powodu systemowych zaniedbań) nie funkcjonuje. W tej sytuacji warto w interakcję włączać rówieśników, którzy nierzadko pełnią rolę pierwszych „przewodników” w nowym otoczeniu.

Programy nauczania

Trudności językowe i brak asystentów kulturowych to nie jedyny problem, z którym mierzy się wielokulturowa szkoła. Prawdziwym systemowym wyzwaniem jest próba ujednolicenia i dostosowania programu nauczania. Ważnym elementem pozostaje wstępna diagnoza a więc konsultacja z rodzicami lub opiekunami dziecka, która pozwoli ustalić, z jakimi treściami uczeń miał do czynienia w poprzedniej szkole. Poważnym błędem jest diagnozowanie poziomu edukacyjnego na podstawie znajomości języka kierunkowego. Dziecko ma prawo nie znać języka kraju, w którym dopiero co się znalazło (dodajmy – nie z własnego wyboru), ale to nie znaczy, że niczego innego nie umie lub nie ma kompetencji językowych. W procesie diagnozy trzeba także uważać na to, na jakiej podstawie wysuwamy wnioski na temat predyspozycji ucznia – czy w grę wchodzą różnice systemowe, czy też indywidualne problemy związane z nauką i procesem aklimatyzacji. Nauczyciel pracujący w wielokulturowej klasie nie może być pozostawiony sam sobie i w pojedynkę opracowywać metody radzenia sobie z systemowymi trudnościami. Szkoła musi reagować w sposób kompleksowy na problemy związane z różnicami programowymi. Ważne są konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i pedagogami szkolnymi, które pozwolą opracować nowe kierunki działania i ustandaryzować metody reagowania na trudności wynikające z różnic programowych.

Szkoła wielokulturowa dziś

Integracja drogą do edukacji wielokulturowej

Doświadczenie pracy lub nauki w szkole wielokulturowej nie może być odbierane jako kontakt z kulturą dominującą i kulturami sąsiednimi, traktowanymi po macoszemu. Szkoła jako żywa wspólnota powinna być miejscem autentycznej wymiany myśli i praktyk. W jej ramach dzieci uczą się nie tylko tego, czym jest kultura kraju, w którym żyją, ale konfrontują kulturę społeczności, grupy etnicznej, narodowej, religijnej, z jakiej się wywodzą z kulturą swoich rówieśników. Zajęcia przedmiotowe mogą być świetnym polem do takiej interakcji i zdobywania praktycznej wiedzy. W ramach lekcji i zajęć dodatkowych można otwierać przestrzeń kulturowego dialogu. Mogą to być warsztaty tworzenia origami, nauka tańców różnych narodowych, quizy związane z różnymi zwyczajami świątecznymi, szkolny festiwal piosenki czy projekt „Moi różnojęzyczni sąsiedzi”.

Podnoszenie kwalifikacji

Wielu nauczycieli w swojej początkowej pracy z klasą wielokulturową kieruje się intuicją i działa w oparciu o metodę „prób i błędów”. Kadra pedagogiczna powinna mieć dostęp do bezpłatnych szkoleń z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, wiedzy kulturowej czy procesu akulturacji. Inaczej nauczyciele są zdani na własne inicjatywy lub zdolności interpersonalne. Przypomina to raczej grę w ruletkę niż przemyślane rozwiązanie systemowe. Wiedza dotycząca psychologii dziecka z doświadczeniem migracji pozwala nie tylko odpowiednio reagować na jego sytuację bieżącą, ale też zapobiegać negatywnym skutkom procesu adaptacyjnego. Ma to przemożny wpływ na to, jak funkcjonuje cała społeczność szkolna.

Mogą Cię również zainteresować: