Nagrody specjalne dla nauczycieli w 2023 r.

Bez kategorii 18 sierpnia 2023

Z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele otrzymają jednorazową nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł brutto. Dodatek przysługuje nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej w dniu 20 września 2023 r. i nie przebywa w tym czasie na urlopie bezpłatnym. Nagrodę specjalną w tej wysokości otrzymają także osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Nagroda jest wypłacona jednorazowo, a środki mają być przekazane nauczycielom do 14 października.  

Ustawodawca szczegółowo opisał sposób przekazania nagrody w sytuacji, w której nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole: 

-Nagrodę wypłaca szkoła, w której nauczyciel był zatrudniony w dniu 20 września 2023 r. w najwyższym wymiarze.

-Jeśli nauczyciel był zatrudniony w więcej niż jednej szkole w takim samym wymiarze zatrudnienia, nagrodę wypłaca szkoła, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku, gdy stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu – szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

-Jeśli nauczyciel był zatrudniony w więcej niż jednej szkole w takim samym wymiarze zatrudnienia, a stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu oraz podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama, nagrodę wypłaca szkoła o niższym numerze w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, na nagrody zostanie przeznaczona kwota ok. 765 mln. Przepisy nie przewidują konieczności składania wniosku o otrzymanie nagrody specjalnej. Zostanie ona wypłacona z urzędu tym, którzy spełniają ustawowe warunki. Dyrektorzy szkoły lub organy prowadzące szkołę nie mogą pozbawić nauczyciela jednorazowego świadczenia.  

Mogą Cię również zainteresować: