Konkurs na realizację zadania: “Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym.

Cel konkursu:

Wsparcie realizacji projektów edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym, które będą realizowane przez szkoły i skierowane do co najmniej jednej z następujących grup: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, pomocy nauczyciela, oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych poprzez ich przygotowanie do pracy z uczniami niebędącymi obywatelami polskimi tzw. „ uczniami cudzoziemskimi” lub uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Zadanie publiczne będzie dotyczyć również placówek oświatowo wychowawczych działających w środowisku lokalnym, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy oraz uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Środki można przeznaczyć na organizację szkoleń i warsztatów dla nauczycieli pracujących w szkołach, do których uczęszczają uczniowie zza granicy. Współpracę z lokalnym środowiskiem oraz naukę języka polskiego dla zagranicznych uczniów.

Beneficjenci:

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota dofinansowania:

Minimalna wartość dofinansowania na realizację zadania wynosi 5 000 zł, a maksymalna to 25 000 zł. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 400 000 zł. Jednocześnie wnioskodawca musi zapewnić minimum 10% wkładu własnego.

Terminy:

Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2023r.

Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy/porozumienia do dnia 30 listopada 2023 r.

Formularz konkursowy dostępny jest TUTAJ

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ