Program rządowy „Aktywna tablica” realizowany w latach 2017-2019

Program zakończony

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych zrealizowany w latach 2017-2019. W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce mogła zakupić tablicę interaktywną, monitor interaktywny, projektor i nagłośnienie.

Z programu skorzystało prawie 12 000 szkół, które otrzymały łącznie ponad 165 mln zł wsparcia finansowego z budżetu państwa.

201720182019
Liczba szkół wnioskujących552836872644
Wnioskowana kwota76 158 134,5652 661 380,1236 721 850,16

Dodatkowo szkoły prowadzone przez: JST, osoby prawne inne niż JST i osoby fizyczne otrzymały także co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę (wkład rzeczowy lub finansowy).

Kto mógł wziąć udział w programie?

 • publiczne szkoły podstawowe
 • niepubliczne szkoły podstawowe
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości

Jakie wymagania musiały spełniać szkoły podstawowe przystępujące do programu?

 • dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30Mb/s,
 • przenośny komputer dla nauczyciela lub inne urządzenie mobilne mające funkcje komputera wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych,
 • jedna sala lekcyjna z dostępem do internetu na jedną tablicę/monitor,
 • co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jaką wsparcie szkoła mogła otrzymać ze środków budżetu państwa?

14 000 zł

Jaki był wkład własny organu prowadzącego?

W przypadku wnioskowania o 14 tys. zł wkład własny wynosił 3500 zł.

W przypadku wnioskowania o wsparcie w kwocie niższej niż 14 tys. zł, wkład własny tego organu prowadzącego wynosił co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Jakiego rodzaju wkładu własnego udzielał organ prowadzący?

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie;
 • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Jaki sprzęt objęty był wsparciem finansowym?

 • tablica interaktywna:
 • tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
 • tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego;
 • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Jakie warunki musiały spełniać pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu?

 • miały posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 • miały posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 • w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju miały pochodzić od jednego producenta;
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju miał pochodzić od jednego dostawcy;
 • miały być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 • miały posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół, za granicą te materiały i instrukcje nie musiały być sporządzone w języku polskim;
 • miały posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Jaki był harmonogram realizacji programu?

2017:

do 31 sierpnia -wnioski szkół

do 15 września –wnioski organów prowadzących do wojewodów 

do 27 września – kwalifikacja wniosków

do 31 października – przekazanie środków finansowych

do 31 grudnia – wykorzystanie wsparcia finansowego

do 15 czerwca 2018 r. – przekazanie przez szkoły sprawozdań merytorycznych

2018:

do 15 kwietnia – zasięgnięcie przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej nt. realizacji programu

do 15 kwietnia -wnioski szkół

do 30 kwietnia –wnioski organów prowadzących do wojewodów 

do 15 maja – kwalifikacja wniosków

do 30 czerwca – przekazanie środków finansowych

do 31 grudnia – wykorzystanie wsparcia finansowego

do 15 czerwca 2019 r. – przekazanie przez szkoły sprawozdań merytorycznych

2019:

do 15 kwietnia – zasięgnięcie przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej nt. realizacji programu

do 15 kwietnia -wnioski szkół

do 30 kwietnia –wnioski organów prowadzących do wojewodów 

do 15 maja – kwalifikacja wniosków

do 30 czerwca – przekazanie środków finansowych

do 31 grudnia – wykorzystanie wsparcia finansowego

do 15 czerwca 2020 r. – przekazanie przez szkoły sprawozdań merytorycznych

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2019 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2019-r

Jakie działania zostały podjęte w ramach programu:

 • wyposażenie lub doposażenie zakwalifikowanych do programu szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
 • zapewnienie uczniom dostępu do pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach,
 • kształcenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 • zapewnienie uczniom i nauczycielom szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z zakupionych pomocy dydaktycznych.

Jakie zadania musiały zrealizować szkoły biorące udział w programie?

 • uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 • uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
 • udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 • zorganizowanie w szkole co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 • dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, wspierających dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub szkoły za granicą z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki
 • przedstawienie m.in.:
 • oceny wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 • charakterystyki problemów i barier w realizacji programu;

Jakie zadania musieli zrealizować dostawy urządzeń i oprogramowania?

Dostawcy urządzeń i oprogramowania będą zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Jakie były oczekiwania związane z realizacją programu?

 • co najmniej 30% nauczycieli zmienia metody i techniki nauczania z podających na aktywizujące
 • co najmniej 20% nauczycieli opracowuje i upowszechnia elektroniczne zasoby edukacyjne (scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykłady dobrych praktyk)
 • co najmniej 40% nauczycieli prowadzi zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu

Jakie dokumenty dotyczyły realizacji programu?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – “Aktywna tablica”. do pobrania

Uchwała NR 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- “Aktywna tablica”. Do pobrania

Program zakończony