Organy prowadzące składają wnioski do wojewodów do 14 września!

Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z pierwszej edycji programu w latach 2017-2019 skorzystało prawie 12 000 szkół, które otrzymały łącznie ponad 165 mln zł wsparcia finansowego z budżetu państwa.

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa.

Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Beneficjenci programu Aktywna Tablica

Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019
14 000 zł + 3 500 zł wkładu własnego

Co możesz kupić:

 • laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • tablica interaktywna:
  • tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
  • tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
 • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
35 000 zł + 8 750 zł wkładu własnego

Co możesz kupić:

 • laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w podpunkcie lit. c 1-4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
 • specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzia do terapii, o których mowa w lit. c, wykorzystywanego w TIK,
 • komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. c lub d.

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

Szkoły podstawowe dla uczniów niewidomych
35 000 zł + 8 750 zł wkładu własnego

Co możesz kupić:

 • laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • notatniki brajlowskie,
 • linijki brajlowskie,
 • inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,
 • komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w podpunktach a-c.

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

Szkoły ponadpodstawowe
14 000 zł + 3 500 zł wkładu własnego

Co możesz kupić:

 • laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • tablica interaktywna:
  • tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
  • tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
 • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
 • specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

SOSW specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących
100 000 zł + 25 000 zł wkładu własnego

Co możesz kupić:

 • drukarki brajlowskie,
 • drukarki druku wypukłego,
 • drukarki 3D.
MWS - Portal Nowoczesnych Nauczycieli

Masz pytania dotyczące programu Aktywna Tablica?

Skontaktuj się z nami: +48 795 55 99 33

Najważniejsze zmiany w programie Aktywna Tablica 2021

Szkoła będzie mogła wziąć udział w programie tylko raz, czyli szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 mogą wnioskować o 14 000 zł lub 35 000 zł.

Szkoła, która otrzymała wsparcie finansowe w 2020 r. na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, nie będzie mogła wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2021–2024.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

Pytania i odpowiedzi:

kliknij aby rozwinąć

Kto może wziąć udział w programie Aktywna Tablica?

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej- publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)
 • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia)
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

Jakie wymagania muszą spełniać szkoły przystępujące do programu?

szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019szkoły ponadpodstawowe
 1. posiadają dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 30 Mb/s
 2. posiadają co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
  1. laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
   • preinstalowanym systemem operacyjnym,
   • oprogramowaniem biurowym,
   • oprogramowaniem antywirusowym,
   • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  2. router;
 3. w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden wnioskowany monitor;
 4. w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
 5. posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
szkoły podstawowe, w których
uczą się uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
szkoły podstawowe, dla uczniów
niewidomych
specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
(SOSW) dla uczniów
niewidomych lub słabowidzących
 1. w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu,
  posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio
  do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
 2. posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu
  do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jaki jest harmonogram realizacji programu w 2021 r.?

Wniosek dyrektora szkoły o udział w programie do organów prowadzących – w 2021 r. wydłużono do 3 września.
Wniosek organu prowadzącego szkołę/szkoły do wojewody – w 2021 r. wydłużono do 14 września.

UWAGA: Wnioski mogą być kwalifikowane według dat ich złożenia

Kwalifikacja wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów – w 2021 r. wydłużono do dnia 28 września.
Przekazanie organom prowadzącym środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – w 2021 r. wydłużono do 31 października.

Jaki jest wkład własny organu prowadzącego?

W przypadku szkół i SOSW dla których organem prowadzącym NIE jest minister:

Maksymalna kwota wsparciaWkład własny organu prowadzącego
14 000 złco najmniej 3500 zł
35 000 złco najmniej 8750 zł
100 000 złco najmniej 25 000 zł

W przypadku wnioskowania o wsparcie niższe niż „maksymalna kwota wsparcia”, wkład własny wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Jakiego rodzaju wkładu własnego może udzielić organ prowadzący? (nie dotyczy szkół i SOSW dla których organem prowadzącym jest ministerstwo)

 • wkład finansowy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie. W ramach wkładu własnego można również zakupić dowolnie wybrany sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii wykorzystujące TIK.
 • wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

UWAGA: dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

Jakie warunki musi spełniać sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii:

 • posiadają deklarację CE
 • posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta, z tym że, warunek ten nie dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapiistanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3,
 • zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne
 • są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich
 • posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim
 • posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Jak złożyć wniosek programu Aktywna Tablica

Wniosek (zarówno dyrektora szkoły jak i organu prowadzącego) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

KREATOR WNIOSKÓW
Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza, by przygotować wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego:

GOTOWE WNIOSKI

Zachęcamy do pobrania gotowego wniosku dyrektora szkoły o udział w programie.
We wnioskach należy uzupełnić informacje dotyczące szkoły.

W zależności od potrzeb i możliwości szkoły proponujemy:

Wniosek A dotyczy szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 oraz szkół ponadpodstawowych


Wniosek B2 dotyczy szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 oraz szkół ponadpodstawowych

Dołożyliśmy wszelkich starań, by przygotowane przez nas dokumenty były formalnie poprawne i zgodne z obowiązującymi procedurami. Jednakże informujemy, że portal mws.pl nie ponosi odpowiedzialności za składany przez Państwa oficjalny wniosek oraz za informacje w nim zawarte. Prosimy o sprawdzenie jego poprawności przed złożeniem do organu prowadzącego.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w programie Aktywna Tablica

 • Szkoła będzie mogła wziąć udział w programie tylko raz, czyli szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 mogą wnioskować o 14 000 zł lub 35 000 zł,
 • we wnioskach na kwotę 35 000 zł trzeba będzie wskazać liczbę uczniów z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • w sytuacji, gdy wniosków będzie więcej niż środków to pierwszeństwo będą miały szkoły z większą liczbą uczniów ze SPE i te biorące udział w projekcje „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” lub w projekcie „Lekcja: Enter”,
 • szkoły będą musiały posiadać dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s
 • sprzęt nie będzie musiał być wyprodukowany maksymalnie 9 miesięcy przed dostawą,
 • szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, nie mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2021–2024.
MWS - Portal Nowoczesnych Nauczycieli

Masz pytania dotyczące programu Aktywna Tablica?

Skontaktuj się z nami: +48 795 55 99 33

Polecane produkty

Monitory interaktywne Avtek TouchScreen - najlepszy wybór dla programu Aktywna Tablica
Monitory interaktywne

Monitor interaktywny to doskonałe rozwiązanie w edukacji, które wspiera proces nowoczesnego kształcenia. Monitor Avtek TouchScreen to produkt rozwijany od lat, wyznaczający najwyższy standard niezawodności i intuicyjnej obsługi. Jest to obecnie najczęściej wybierane rozwiązanie interaktywne w Polsce (wg danych FutureSource). Avtek TouchScreen to również pakiet oprogramowania dla edukacji, w którego skład wchodzą aplikacje ułatwiające prowadzenie zajęć, nagrywanie prezentacji, a nawet zarządzanie monitorami w szkole!

Tablice interaktywne
Tablice interaktywne

Tablica interaktywna to najbardziej optymalny sposób na duży, interaktywny obraz. Przekątna 80 lub 90 cali zapewnia świetną widoczność z odległego miejsca w klasie.

Projektory
Projektory

Projektory sprawdzą się zarówno jako urządzenia przenośne, jak i w stałej instalacji.
Wysoka jasność wybranych modeli pozwala na wyświetlenie jasnego i dobrze widocznego obrazu, co umożliwia projekcję bez dodatkowego przystosowywania sali. Bogate zestawy złączy dają możliwość podłączenia kilku urządzeń na raz i sprawnego zmieniania źródła sygnału, bez przełączania kabli w trakcie lekcji.

Nagłośnienie sali lekcyjnej
Głośniki

Nagłośnienie do sali lekcyjnej, przekazujące dźwięk z monitora lub tablicy interaktywnej lub NOWOŚĆ – mikrofon bezprzewodowy z głośnikami, który spełnia funkcję przenośnego zestawu nagłośnieniowego. Micker PRO wygląda jak mikrofon bezprzewodowy, ma wbudowany wzmacniacz i dwa głośniki o sumarycznej mocy 10 W.

Eduboty - specjalistyczne oprogramowanie
Specjalistyczne oprogramowanie

EduBoty – aplikacja do terapii na monitory interaktywne. Aplikacja obejmuje 3 zestawy gier wspomagających terapię uczniów:

 • ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – “Wygraj z dyskalkulią”,
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – “Wygraj z dysleksją”,
 • z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, w tym różnorodnymi zaburzeniami uwagi.

grupa wiekowa 10+ / 12 gier / 1050 zadań
Dostępne na: Android i Windows

Roboty VEX
Roboty VEX

Roboty VEX to nowoczesne narzędzia do nauki programowania, które wspierają nauczanie przez doświadczanie. Wykorzystanie robotów VEX na lekcjach gwarantuje rozwijanie kreatywności, samodzielności i myślenia przyczynowo-skutkowego.