Zasady programu

Kliknij w pytanie oby rozwinąć jego treść

Kto może wziąć udział w programie?

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
  • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
  • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
  • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
  • publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)
  • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia)
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

Jakie wsparcie finansowe szkoła może otrzymać ze środków budżetu państwa?

14 000 zł, 35 000 zł lub 100 000 zł

Jaki jest wkład własny organu prowadzącego?

W przypadku szkół i SOSW dla których organem prowadzącym NIE jest minister:

Maksymalna kwota wsparciaWkład własny organu prowadzącego
14 000 złco najmniej 3500 zł
35 000 złco najmniej 8750 zł
100 000 złco najmniej 25 000 zł

W przypadku wnioskowania o wsparcie niższe niż „maksymalna kwota wsparcia”, wkład własny wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Jakiego rodzaju wkładu własnego może udzielić organ prowadzący*?

  • wkład finansowy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie. W ramach wkładu własnego można również zakupić dowolnie wybrany sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii wykorzystujące TIK
  • wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

*Nie dotyczy szkół i SOSW dla których organem prowadzącym jest ministerstwo

UWAGA: dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

Jaki sprzęt jest objęty wsparciem finansowym w latach 2021-2024 r.?

Sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach.

Szkoły objęte programemSprzęt i pomoce dydaktyczne objęte programem
szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019a) tablica interaktywna:
– tablica interaktywna z projektorem ultraogniskowym
– tablica interaktywna bez projektora ultraogniskowego
b) projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy
c) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
d) interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicąa) tablica interaktywna:
– tablica interaktywna z projektorem ultraogniskowym
– tablica interaktywna bez projektora ultraogniskowego
b) projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy
c) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
d) interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
e) specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki
szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomia) notatniki brajlowskie
b) linijki brajlowskie
c) inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,
d) komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w podpunktach a-c.
szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia,a) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC) w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wyżej wymienione, z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
b) specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w podpunkcie a, wykorzystywanego w TIK,
c) komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa w podpunktach a i b.
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)1) drukarek brajlowskich;
2) drukarek druku wypukłego;
3) drukarek 3D.

Jakie warunki musi spełniać sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii:

1) posiadają deklarację CE
2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta
3) zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne
4) są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich
5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim
6) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Jakie wymagania muszą spełniać szkoły przystępujące do programu?

Punkty 1-3 WYŁĄCZNIE w przypadku szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019 oraz szkół ponadpodstawowych i szkół za granicą,
1) posiadają dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s
2) posiadają co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
– preinstalowanym systemem operacyjnym,
– oprogramowaniem biurowym,
– oprogramowaniem antywirusowym,
– oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b) router;
3) w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden wnioskowany monitor;
4) w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
5) posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jaki jest harmonogram realizacji programu w latach 2021-2024?

Wniosek dyrektora szkoły o udział w programie do organów prowadzących – do 15 maja (Uwaga! Wnioski mogą być kwalifikowane według dat ich złożenia!)
Wniosek organu prowadzącego szkołę/szkoły do wojewody – do 30 maja (Uwaga! Wnioski mogą być kwalifikowane według dat ich złożenia!)
Kwalifikacja wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów – do 15 czerwca
Przekazanie organom prowadzącym środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 lipca
Sprawozdanie szkoły i SOSW dla organu prowadzącego – do 15 czerwca roku następnego po roku otrzymania wsparcia finansowego
Sprawozdanie organu prowadzącego dla wojewody – do 30 czerwca roku następnego po roku otrzymania wsparcia finansowego
Sprawozdanie wojewody dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – do 15 lipca roku następnego po roku otrzymania wsparcia finansowego

Jaki jest wzór wniosku?

Wzór wniosku: link
Przykładowe wnioski link
Kreator wniosków

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (zarówno dyrektora szkoły jak i organu prowadzącego) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.